Privacy statement

PRIVACYSTATEMENT Wolters Kunststoffen en emballage-industrie B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Enter, ingeschreven onder nummer 06043685 bij de Kamer van Koophandel.

Dit document beschrijft het beleid dat Wolters Kunststoffen en emballage-industrie, Wolters Automotive B.V. en Schoenaker Holding B.V. (hierna: “Wolters Europe”) hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens (hierna: ‘Privacystatement’).

Wolters Europe houdt zich bezig met de fabricage van kunststoffen producten zoals; EPS, EPP, Arcel en Neopor producten. Voorts is Wolters Europe aan te merken als producent van diverse kunststoffen producten aan o.a. de voedingsindustrie, autmotive-industrie, elektronica en ICT etc. Dit Privacystatement is van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten en diensten van Wolters Europe als ook op (het gebruik van) de website www.wolterseurope.com.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu zijn vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Plaatsen bestelling

Voor het plaatsen van een bestelling, al dan niet via onze website, wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Na registratie bewaren wij uw persoonsgegevens. Wij verwerken in dat kader van u de volgende gegevens:

Uw naam en voornaam
Uw adres/postcode
Uw e-mailadres
Uw telefoonnummer
Betalingsgegevens
IP-adres
Contactformulier

Indien u een contactformulier invult of een afspraak met ons wil maken, vragen wij u om uw naam en uw telefoonnummer en/of e-mailadres, afhankelijk van de wijze waarop u wilt dat wij contact met u kunnen opnemen.

Doel verwerken persoonsgegevens

Persoonsgegevens die Wolters Europe van u ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via email);
Nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
Om een financiële administratie te voeren, en;
Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de website www. wolterseurope.com
Indien Wolters Europe (delen van) bepaalde taken uit laat voeren door andere bedrijven en/of personen kan Wolters Europe aan hen voor het uitvoeren van de betreffende taken (delen van)uw persoonsgegevens verstrekken. Daarnaast kan Wolters Europe uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevelof een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen.

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

In het belang van de veiligheid van de Staat;
Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.
Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien u bij ons een bestelling plaatst, informatie aanvraagt, een afspraak met ons wilt maken of een contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ook kan het zijn dat Wolters Europe een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaken van de veiligheid, het tegengaan van diefstal en een direct marketing belang. Wolters Europe zal echter in elke situatie een deugdelijke belangen afweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Wolters Europe anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Wolters Europe zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt. In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Wolters Europe;
Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.
Cookies

Onze website www.wolterseurope.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de website. De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw apparatuur. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de website, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de website voor u niet toegankelijk zijn.

Wolters Europe maakt gebruik van volgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om deze website te laten functioneren of die een door u gevraagde service of optie bieden. Zo is er een cookie dat uw inloggegevens bewaard.
Analytische cookies: dit zijn cookies die Wolters Europe helpen om deze website te verbeteren door ons algemene statistieken te bezorgen over uw gebruik van de website.
Die cookies worden geplaatst door een derde dienstverlener met wie wij samenwerken: Google Analytics. Dit type cookies identificeert u niet individueel, maar helpt Wolters Europe onder meer om:

Het gebruik van deze website te analyseren
Statistieken op te maken
Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van deze website door middel van cookies. Google slaat deze informatie op en gebruikt ze voor rapporteringsdoeleinden. Google’s privacybeleid is beschikbaar op:

http://www.google.com/privacypolicy.html

Google maakt tevens deel uit van het Privacy Shield Framework, dat instaat voor de naleving van databeveiligingsrichtlijnen tussen Europa, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Derden

De website van Wolters Europe kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Wolters Europe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wolters Europe raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken en dan noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Wolters Europe.

Beveiliging persoonsgegevens

Wolters Europe heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU.

Verzet & correctie

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar info@wolterseurope.com. Wolters Europe zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen. In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@wolterseurope.com.

Wolters Europe zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Wolters Europe de verwerking beëindigen.

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u Wolters Europe verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar info@wolterseurope.com. Wolters Europe zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het correctieverzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt.

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Wijziging Privacystatement

Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit Privacystatement is gepubliceerd op de website www.wolterseurope.com. Houdt deze websites dus goed in de gaten. Dit Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2018.

Contactgegevens

Wolters Europe B.V.
Zuidermaatweg 2a
info@wolterseurope.com