Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN PRODUCTEN DOOR WOLTERS KUNSTSTOFFEN- EN EMBALLAGE INDUSTRIE B.V. e.a., gevestigd te Enter en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oost-Nederland onder nummer 06043685 e.a.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:.

Wolters – De besloten vennootschap Wolters Kunststoffen- en Emballage Industrie B.V. en alle aan haar gelieerde vennootschappen;
Afnemer – De natuurlijke of rechtspersoon die met Wolters een overeenkomst heeft gesloten;
Overeenkomst – De overeenkomst gesloten tussen Wolters en Afnemer blijkend uit de opdrachtbevestiging dan wel indien door Wolters met de werkzaamheden is begonnen;
Producten – De door Wolters aan de Afnemer verkochte en/of geleverde producten;

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes daar-onder begrepen, en op alle overeenkomsten van verkoop en/of levering van Producten tussen Wolters enerzijds en Afnemer anderzijds.
1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door Afnemer of waarnaar Afnemer op enigerlei wijze mocht verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Wolters zijn aanvaard.
1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Wolters zijn vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
1.4 Alle aanbiedingen en offertes zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale arbeidsom-standigheden en gedurende normale werkuren.
1.5 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
1.6 In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
1.7 Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft de Overeenkomst voor het overige van kracht, en zullen partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbin-dende bepaling, mede met het oog op de aard en strekking van de Overeen-komst, voor zoveel mogelijk benaderen.

2. Overeenkomsten en algemene verplichtingen Afnemer

2.1 Een overeenkomst tussen Wolters en Afnemer komt tot stand op het moment dat door Wolters de bestelling telefonisch dan wel schriftelijk – waaronder ook begrepen per e-mail – is aanvaard, dan wel door Wolters met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
2.2 Afnemer zorgt ervoor dat:
a. Wolters tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die Wolters voor het uitvoeren van de Overeenkomst nodig heeft;
b. alle voor de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke informatie en om-standigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van Afnemer en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan Wolters worden gemeld, zo-dat Wolters daar in de uitvoering van de Overeenkomst op behoorlijke wijze rekening mee kan houden;
2.3 Afnemer erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de Overeenkomst (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de af-gesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de Overeenkomst het gevolg is van verzoeken of handelingen van Afnemer of andere omstandigheden die aan Afnemer zijn toe te rekenen, dan zal Wol-ters het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.
2.4 Wolters is niet gehouden de opdrachten en/of mededelingen, tekeningen, berekeningen, hulpmiddelen e.d. van Afnemer op juistheid te controleren. Af-nemer garandeert dat de door haar aan Wolters verstrekte informatie en/of hulpmiddelen juist en volledig zijn. Tekortkomingen in de Producten van Wolters die het gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of hulp-middelen (mallen) etc. afkomstig van Afnemer kunnen Wolters niet worden toegerekend. Afnemer is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het feit dat de door Afnemer aan Wolters verstrekte informatie etc. onjuist of on-volledig is.
2.5 Wolters is te allen tijde ook onverwijld nà aanvaarding, bevoegd de onder-handelingen met Afnemer te beëindigen en uitgebrachte offertes in te trekken, zonder tot enige kosten- of schadevergoeding gehouden te zijn.
2.6 Wolters is bevoegd om een door Afnemer geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk af te wijzen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
2.7 Afnemer is slechts bevoegd een reeds geplaatste opdracht vóór totstandko-ming van een overeenkomst te annuleren met toestemming van Wolters en voor zover hij Wolters volledig schadeloos stelt en alle reeds door Wolters gemaakte kosten vergoedt.
2.8 Wijzigingen in de Overeenkomst, waaronder uitbreiding van reeds opgedra-gen werkzaamheden, binden Wolters slechts indien en zodra zij deze wijzi-ging schriftelijk – waaronder ook begrepen per e-mail – heeft bevestigd dan-wel met de werkzaamheden begonnen is.
2.9 Afnemer is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Wolters in staat te stellen de Overeenkomst conform haar verplich-tingen dienaangaande na te komen.

3. Prijs/betaling

3.1 De koopprijs is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede – indien reeds aan de orde – exclusief kosten voor vervoer, verpakking, verzekering en dergelijke. Indien het aantal Producten dat aan Afnemer geleverd dient te worden niet voldoende is om een gehele vrachtwagen te vullen is Wolters gerechtigd hiervoor een opslag door te berekenen aan Afnemer.
3.2 Voorzover in de prijslijsten, catalogi etc. wordt gesproken over hoeveelheden, gewicht of afmetingen, zijn de in dat verband gegeven hoeveelheden, kilo-grammen of milli/centimeters slechts een indicatie van de daadwerkelijk te leveren hoeveelheden Producten.
3.3 Betaling dient te geschieden in Euro’s.
3.4 Afnemer is verplicht de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum te vol-doen.
3.5 Afnemer is niet bevoegd haar verplichtingen jegens Wolters op te schorten of hetgeen zij van Wolters te vorderen heeft te verrekenen met of in mindering te brengen op hetgeen Afnemer jegens Wolters verschuldigd is.
3.6 Alle betalingen door Afnemer aan Wolters worden allereerst in mindering gebracht op door Afnemer aan Wolters verschuldigde rente en kosten, vervolgens telkens op de oudste nog openstaande factuur van Wolters.
3.7 Wolters is gerechtigd om terzake van de levering van de Producten vooruitbetaling van de volledige of een gedeelte van de koopprijs te verlangen. Wolters zal in dat geval de Producten pas leveren nadat de gewenst vooruitbetaling is ontvangen.
3.8 Indien Afnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op Afnemer direct opeisbaar zijn en Afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd is vanaf dat moment.
3.9 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Wolters maakt als gevolg van de niet nakoming door de Afnemer van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van Afnemer. Indien de Afnemer nalatig blijft het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente te voldoen, zal Wolters de vordering ter incasso uit handen geven. Afnemer is in dat geval gehouden tot betaling van tenminste 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente terzake gemaakte incassokosten.
3.10 Indien nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging of verlaging ondergaan of de opdracht wordt gewijzigd, is Wolters gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen, ook als die verhoging of verlaging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. Wolters maakt een dergelijke prijsverhoging of prijsverlaging zo spoedig mogelijk aan de Afnemer bekend.
3.11 Alle kosten in verband met betaling, waaronder begrepen verschaffing van zekerheid, komen voor rekening van Afnemer.

4. Levering

4.1 Levering geschiedt, ofwel af fabriek (Incoterms 2000), vanaf het bedrijfster-rein van Wolters te Enter dan wel vanaf het depot van Wolters aan de Vissershavenstraat te IJmuiden. Indien partijen overeenkomen dat Wolters de Producten op een andere plaats levert, geschiedt deze levering vrachtvrij tot de overeengekomen plaats van bestemming (Incoterms 2000).
4.2 Hoewel Wolters zich zal inspannen de overeengekomen leveringstermijn na te komen, zijn de opgegeven leveringstermijnen niet fataal. In geval van niet-tijdige levering dient Afnemer Wolters schriftelijk in gebreke te stellen en Wolters een redelijke termijn voor nakoming te geven. De door Wolters opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van de opdrachtbevestiging geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van Wolters vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Wolters is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Afnemer van enige voor Afnemer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Afnemer te vergen medewerking.
4.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de Wolters, geeft overschrijding van de levertijd de Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door Afnemer geleden schade.
4.4 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Wolters, is Wolters gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan Afnemer in rekening te brengen.
4.5 Extra onkosten in verband met de levering die Wolters op uitdrukkelijk ver-zoek van Afnemer maakt, zullen Afnemer afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

5. Overmacht

5.1 De in artikel 4 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Wolters door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
5.2 Van overmacht aan de zijde van Wolters is sprake indien Wolters verhinderd wordt haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen waaronder, maar niet uitsluitend ten gevolgde van oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, storingen in de levering van energie en water in het bedrijf van Wolters.
5.3 Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Wolters zijn ontstaan.
5.4 Indien door overmacht de levering meer dan 6 maanden wordt vertraagd, is zowel Wolters als Afnemer bevoegd de Overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen, zonder dat hierdoor voor een der partijen enig recht op schadevergoeding ontstaat.

6. Eigendomsvoorbehoud en risico

6.1 Alle door Wolters verkochte en/of geleverde Producten blijven haar eigendom totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan. Tot dat moment wordt de afnemer geacht de Producten uitslui-tend voor Wolters te houden. Afnemer mag de Producten niet in eigendom overdragen, leveren of verpanden of anderszins tot zekerheid overdragen.
6.2 Indien Afnemer zijn verplichtingen ook na schriftelijke aanmaning niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Wolters gerechtigd geleverde Producten bij Afnemer of derden die de Producten voor Afnemer houden, weg te (doen) halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dag van het door hem verschuldigde bedrag.

7. Garanties

7.1 Met inachtneming van de in deze voorwaarden genoemde beperkingen garandeert Wolters dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd mits al haar instructies met betrekking tot het gebruik van deze zaken strikt zijn opgevolgd.
7.2 De garantie verstrijkt na eenmalig gebruik van het Product, maar uiterlijk door verloop van een termijn van 12 maanden.
7.3 Niet onder deze garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk een oorzaak vinden in grondstoffen, materialen of constructies, door Afnemer ge-kozen of Wolters verplicht opgelegd door enige derde, dan wel als gevolg van een regeling van overheidswege.
7.4 Indien Wolters aansprakelijk is uit hoofde van garantie is deze aansprakelijk-heid beperkt tot het vervangen van het Product. De vervanging van het Pro-duct is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten. In geval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende zaken verstrekt, welke ga-rantie aanvangt op de dag van aflevering van het vervangende Product.
7.5 Wolters is niet tot enige garantie gehouden indien Afnemer niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met Wolters.

8. Inspectie en beklag

8.1 Afnemer dient de Producten bij levering te onderzoeken op juistheid conform de Overeenkomst aan de hand van de pakbon en geschiktheid de Producten te gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn geproduceerd.
8.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient Afnemer deze binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Wolters te melden onder vermelding van het pakbonnummer.
8.3 Niet-zichtbare gebreken dient Afnemer binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twaalf maanden na levering van de Producten, schriftelijk aan Wolters te melden onder vermelding van het pakbonnummer en factuurnummer.
8.4 Indien de Producten niet meer te gebruiken zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn geproduceerd en Afnemer dit tijdig heeft gemeld aan Wolters, heeft Afnemer recht op vervanging van deze Producten, een en ander ter beoorde-ling van Wolters.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Wolters is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist en on-deskundig gebruik van de Producten. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het gele-verde is geproduceerd.
9.2 Indien binnen de periode zoals bedoeld in artikel 7.2 blijkt dat de Producten niet te gebruiken zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn geproduceerd, zal Wolters nimmer gehouden zijn tot andere verplichtingen dan het in artikel 8.4 genoemde vervanging van de Producten.
9.3 Wolters is nimmer aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ont-staan, behoudens voorzover de wet of deze voorwaarden anders bepalen en behoudens voor zover er sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betreft hier direct en indirecte schade, gevolgschade, ge-derfde winst, andere bedrijfsschade van Afnemer en schade als gevolg van aansprakelijkheid van Afnemer jegens derden. Ten aanzien van de opzet of grove schuld rust de bewijslast op Afnemer.
9.4 Indien Wolters onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen, toch aansprakelijk is, zal zij slechts aansprakelijk zijn tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betref-fende geval, minus het bedrag aan eigen risico.
9.5 Wolters bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens Afnemer, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

10. Aanvullende werkzaamheden

10.1 Naast het leveren van Producten verricht Wolters – indien zulks is overeen-gekomen of voortvloeit uit de Overeenkomst – aanvullende werkzaamheden waarop deze voorwaarden onverkort van toepassing zijn. Aanvullende werk-zaamheden kunnen bestaan uit het (laten) ontwikkelen van mallen of druk-werkzaamheden verrichten. Deze aanvullende werkzaamheden zijn altijd voor rekening en risico van Afnemer.
10.2 In het geval van drukwerkzaamheden gaat Afnemer akkoord met de tekst, grootte, kleuren etc. zoals afgedrukt op een papieren voorbeeld. Wolters legt de voor Afnemer ontwikkelde drukproef ter goedkeuring voor aan Afnemer. Indien Wolters niet binnen 14 dagen nadat Wolters de drukproef heeft voor-gelegd aan Afnemer een schriftelijke reactie heeft ontvangen, geldt dit als een goedkeuring van de drukproef. Wolters is niet aansprakelijk voor enige schade die als gevolg van de verrichting van de drukwerkzaamheden op ba-sis van de drukproef door Afnemer wordt geleden.
10.3 Onverminderd lid 10.2 is Wolters niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen tussen de door Afnemer goedgekeurde drukproef en de verrichte drukwerk-zaamheden.
10.4 In het geval van de productie van mallen gaat Afnemer akkoord met de ontwikkeling van Producten op basis van deze mallen. Afwijkingen in maat-voering e.d. die binnen de tolerantiegrenzen van de producent van de mallen vallen, kunnen niet aan Wolters worden tegengeworpen. Wolters is bovendien niet aansprakelijk voor enige schade die Afnemer lijdt als gevolg van Producten geproduceerd aan de hand van mallen.

11. Rechten van Intellectuele Eigendom

11.1 Alle door Wolters verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzich-ten in catalogi en prijscouranten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is Afnemer niet toegestaan om zonder Wolters uitdrukkelijke toestemming deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.
11.2 Het auteursrecht op door Wolters of in haar opdracht vervaardigde ontwer-pen, tekeningen, schetsen, modellen, stempels, litho’s etc. blijven te allen tijde bij Wolters berusten. Zij mogen zonder de toestemming van Wolters nimmer worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld.
11.3 Wolters is gevrijwaard door haar Afnemer voor alle gevolgen van een even-tuele inbreuk of enig recht van derden indien op verzoek van Afnemer een bepaald beeld, tekening, model of een bepaalde vormgeving is gebruikt.
11.4 Afnemer is verplicht tot geheimhouding van de kennis die hij over de intellectuele rechten ten aanzien van de Producten heeft opgedaan.
11.5 Beëindiging van de Overeenkomst zal Afnemer of zijn rechtsopvolgers niet ontslaan van het in dit artikel omschrevene.

12. Opzegging, Beëindiging Overeenkomst

12.1 De Overeenkomst kan door Wolters met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst worden opgezegd in de volgende gevallen:Indien na het sluiten van de Overeenkomst Wolters omstandigheden ter kennis komen die Wolters goede grond geven te vrezen dat de Afnemer aan haar verplichtingen zal voldoen;
Indien de Afnemer ook na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn tot nakoming in gebreke blijft met de correcte nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze voorwaarden
In de genoemde gevallen zijn de vorderingen van Wolters op Afnemer onmid-dellijk opeisbaar, één en ander onverminderd het recht van Wolters volledige schadevergoeding te vorderen.
12.2 Opzegging van de Overeenkomst als bedoeld in het vorige lid zal door middel van een aangetekend schrijven aan Afnemer plaatsvinden.
12.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zal de Overeenkomst door partijen kunnen worden opgezegd met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst indien:De andere partij (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, aan haar schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt dan wel anderszins, geheel of gedeeltelijk, het vrije beheer over haar vermogen verliest;
De andere partij door fusie/splitsing ophoudt te bestaan dan wel wordt ontbonden.
12.4 Iedere partij verplicht zich terstond nadat één van de in het vorige lid ge-noemde feiten zich ten aanzien van haar heeft voorgedaan, de andere partij daarvan in kennis te stellen.

13. Geheimhouding

13.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die hun ter kennis zijn gekomen uit hoofde van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldig-heid.
13.3 Partijen zullen hun werknemers verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in lid 13.1 omschreven en de activiteiten van Afnemer en de daarmee gelieerde onderneming. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na de beëindiging daarvan.
13.4 Partijen c.q. hun medewerkers zijn bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan de andere Partij verschuldigde, gehouden, de van Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan de andere Partij ter beschikking te stellen.

14. Boetebeding

Bij overtreding van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaar-den, zal Afnemer jegens Wolters een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 25.000,– (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding en € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Wolters om schadevergoeding te vorderen en van andere rechtsmiddelen gebruik te maken.

15. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

15.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Wolters en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen in verband met de Overeenkomst zullen aanhangig worden gemaakt bij de terzake bevoegde rechter te Almelo.
15.3 Voor vertalingen van de algemene voorwaarden geldt dat de Nederlandstalige tekst bindend is.